FAQ’s

Gevelgroen kan tal van voordelen bieden op het vlak van waterbeheer, beheersing van het microklimaat in steden en rond gebouwen, verhoging van de leefbaarheid, energiebesparing, ecologie en economie. Welke van deze voordelen worden benut, hangt af van de locatie, een doordacht ontwerp, een deskundige plaatsing en correct onderhoud. Laat u vooraf dus steeds adviseren of win zelf informatie in. De informatie op dit platform kan u alvast een eerste houvast bieden.

U kan hierop een antwoord vinden in de Realisaties, de Plantenlijst (LWS) en de Plantenfiches voor een Noord en Zuidopstelling (grondgebonden gevelgroen).

Neen, (1) grondgebonden groene gevels hebben weinig tot geen irrigatie nodig en zijn weinig energie-intensief indien ze verstandig worden aangelegd. (2) Het elektriciteitsverbruik voor de irrigatie van LWS is over het algemeen ook zeer laag te noemen en het water dat wordt gebruikt voor de irrigatie van LWS vervult meerdere functies. Het water dient niet enkel om de planten in leven te houden, maar het zorgt ook voor evapotranspiratieve koeling in de zomer en verbetert het microklimaat rondom de gebouwschil. Hoewel dit nog niet voor alle systemen die op de markt zijn het geval is kan regenwater of afvalwater gebruikt, gebufferd en/of gefilterd worden. Groene wanden dienen om deze reden niet vergeleken te worden met een traditionele gevelopbouw. Ze leveren aanvullend gelijkaardige voordelen als traditionele groeninfrastructuur + extra voordelen.

Integendeel, metselwerk achter Groene gevels en Living Wall Systems is over het algemeen eerder droger dan vochtiger, tenminste als de systemen goed worden onderhouden. De bladeren vormen een tweede huid die is ontkoppeld van de rest van de constructie (zoals een buitenspouwblad dat een capillaire snede vormt) en voeren water af. Plantenwortels nemen bovendien water op in hun wortelzone.

Living Wall Systemen worden voor de bestaande gevel geplaatst waardoor er ook achter deze systemen luchtcirculatie mogelijk is en vocht kan worden afgevoerd. Irrigatiesystemen wordt steeds ontkoppeld uitgevoerd om problemen te vermijden. Dood organisch materiaal (van bladeren) dient weliswaar altijd tijdig verwijderd te worden. Dit materiaal kan zich anders opstapelen en aanleiding geven tot de vorming van humus in de voegen van de achterliggende wand en daarmee gepaard gaande vochtproblemen.

Wanneer gebouwen op een weloverdachte manier worden begroend, zal dit niet leiden tot een toename van de plaagdruk. Er worden wel waardevolle habitats gecreëerd voor vogels en insecten. Op die manier levert het plaatsen van groene wanden een bijdrage aan de lokale biodiversiteit. Door een aangepaste plantenkeuze, kunnen ongewenste bezoekers zoals muggen of wespen worden geweerd uit zones waar ze overlast zouden kunnen veroorzaken.

De huidige epb-regelgeving bevat geen specifieke aanpak om rekening te houden met de positieve hygrothermische effecten van gevelgroen. Hoewel deelaspecten van beschaduwing en thermische weerstand in theorie wel afzonderlijk in rekening gebracht kunnen worden, valt het voorlopig aan te bevelen om hier voorzichtig mee om te springen. Tot dusver zijn er te weinig inputgegevens beschikbaar om gekoppelde effecten van beschaduwing, isolatie en evapotranspiratie op een betrouwbare wijze in te rekenen. Gevelgroen heeft bovendien een inherent dynamisch (seizoensgebonden/orientatiegebonden/soortgebonden) karakter dat zich moeilijk laat vatten in de stationaire berekeningsmethode van de epb. Tenslotte geldt vooralsnog de strikte eis dat de voor de epb-berekeningen gebruikte parameters binnen een jaar na de oplevering van het gebouw gerealiseerd moeten zijn. Een eerste stap richting integratie bestaat uit een uitgebreidere karakterisering van groene gevels en hun eigenschappen en het opzetten van dynamische simulatiemodellen.

Dat is een kwestie van persoonlijke smaak. Bij het toepassen van groene wanden kunnen planten worden gebruikt die in de herfst hun bladeren laten vallen of kan u kiezen voor groenblijvende soorten. Wintergroene planten kunnen er in de winter aantrekkelijk uitzien, maar niet wintergroene types kunnen net de seizoensgebondenheid van de natuur weerspiegelen. Informeer u altijd goed over het uitzicht dat u wilt bereiken. De referenties op deze website en de tabel met plantensoorten kunnen daarbij van pas komen.

Er kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen (1) grondgebonden systemen en (2) gevelgebonden systemen of Living Wall Systems:

(1) Bij grondgebonden systemen staan de planten in de volle grond met veel ruimte voor hun wortels. Deze staan in voor de opname van water en voedingsstoffen. Door de afwezigheid van de nood aan een irrigatiesysteem en een geringe behoefte aan bemesting, vergen deze systemen naast periodieke snoei meestal weinig onderhoud. Let wel op. De onderhoudskost stijgt met de hoogte van het systeem. Als er ladders of een hydraulische lift nodig zijn, dan zal de onderhoudskost logischerwijs toenemen en roep je best de hulp in van een gespecialiseerde firma. Een groeibegrenzing kan soelaas bieden om te vermijden dat klimop of wingerd bouwdelen, zoals een dakrand, overgroeit.

(2) Gevelgebonden systemen, waarin planten een beperkte wortelruimte hebben (in bakken, textiel, rotswol…), zijn fragieler en hebben meer opvolging nodig. Ze dienen afhankelijk van het type systeem enkel keren per jaar gesnoeid te worden, voorzien te worden van nieuwe planten, bemesting enzovoort. De beregeningsunit en sturingen dienen ook onderhouden te worden. Belangrijke kanttekening: De onderhoudskost van gevelgebonden systemen zal hoger liggen dan die van grondgebonden systemen door een meer complexe opbouw, nood aan sturing enz.. Net door die andere opbouw bieden gevelgebonden systemen echter andere voordelen dan hun grondgebonden tegenhangers die in acht genomen moeten worden bij de keuze van een systeem.

Meer informatie nodig? Neem een kijkje op onze pagina over opvolging & aandachtspunten.

Hierbij spelen verschillende variabelen een rol. Dit hangt af van de keuze grondgebonden/gevelgebonden, het gekozen systeem en het gebruikte plantmateriaal, maar ook van oriëntatie, onderhoud enz. Grondgebonden systemen moeten in een eerste fase de gevel begroeien (al dan niet met klimhulp). Dit kost afhankelijk van de gewenste hoogte en het gebruikte plantensortiment enkele jaren tijd. LWS systemen worden ingevuld met voorgekweekt plantmateriaal en zijn hierdoor onmiddellijk groen. Laat u goed informeren en vraag referenties voordat u gevelgroen laat plaatsen.

Er zijn oplossingen voor elke porteuille. Neem voor een antwoord op deze vraag zeker een kijkje op onze pagina over kostprijs en milieuimpact. Bekijk ook zeker de pagina over de voordelen voor mens en klimaat.