FAQ

Deze pagina is in opbouw. Binnenkort kan u hier een antwoord terugvinden op veelgestelde vragen zoals:

Welke meerwaarde biedt het plaatsen van gevelgroen?

Gevelgroen kan tal van voordelen bieden op het vlak van waterbeheer, beheersing van het microklimaat in steden en rond gebouwen, verhoging van de leefbaarheid, energiebesparing, ecologie en economie. Welke van deze voordelen worden benut, hangt echter af van de locatie, een doordacht ontwerp, een deskundige plaatsing en correct onderhoud. Laat u vooraf dus steeds adviseren of win zelf informatie in. De informatie op dit platform kan u alvast een eerste houvast bieden.

Welk soorten beplanting zijn mogelijk?

U kan op deze vraag een antwoord vinden in de referentieprojecten op deze website en de tabellen/fiches met plantensoorten.

Zijn groene wanden energie-intensief en waterverslindend?

Neen, (1) grondgebonden groene gevels hebben weinig tot geen irrigatie nodig en zijn weinig energie-intensief indien ze verstandig worden aangelegd. (2) Het elektriciteitsverbruik voor de irrigatie van LWS is over het algemeen ook zeer laag te noemen en het water dat wordt gebruikt voor de irrigatie van LWS vervult meerdere functies. Het water dient niet enkel om de planten in leven te houden, maar het zorgt ook voor evapo-transpiratieve koeling in de zomer en verbetert het microklimaat rondom de gebouwschil. Bovendien kan regenwater of afvalwater gebruikt, gebufferd en/of gefilterd worden. Groene wanden dienen om deze reden niet vergeleken te worden met een traditionele gevelopbouw. Ze leveren aanvullend gelijkaardige voordelen als traditionele groeninfrastructuur.

Maken groene wanden het achterliggende gevelmetselwerk vochtig?

Integendeel, metselwerk achter Groene gevels en Living Wall Systems is over het algemeen eerder droger dan vochtiger, tenminste als de systemen goed worden onderhouden. De bladeren vormen een tweede huid die is ontkoppeld van de rest van de constructie (zoals een buitenspouwblad dat een capillaire snede vormt) en voeren water af. Plantenwortels nemen bovendien water op in hun wortelzone. Living Wall Systemen worden voor de bestaande gevel geplaatst waardoor er ook achter deze systemen luchtcirculatie mogelijk is en vocht kan worden afgevoerd. Irrigatiesystemen wordt steeds ontkoppeld uitgevoerd om problemen te vermijden. Dood organisch materiaal (van bladeren) dient weliswaar altijd tijdig verwijderd te worden. Dit materiaal kan zich anders opstapelen en aanleiding geven tot de vorming van humus in de voegen van de achterliggende wand en daarmee gepaard gaande vochtproblemen.

Trekken groene wanden ongedierte aan?

Wanneer gebouwen op een weloverdachte manier worden begroend, zal dit niet leiden tot een toename van de plaagdruk. Er worden wel waardevolle habitats gecreëerd voor vogels en insecten. Op die manier levert het plaatsen van groene wanden een bijdrage aan de lokale biodiversiteit. Door een aangepaste plantenkeuze, kunnen ongewenste bezoekers zoals muggen of wespen worden geweerd uit zones waar ze overlast zouden kunnen veroorzaken.

Hoe gaat de epb-regelgeving om met groene wanden?

De huidige epb-regelgeving bevat geen specifieke aanpak om rekening te houden met de positieve effecten van gevelgroen. Hoewel deelaspecten van beschaduwing en thermische weerstand in theorie wel afzonderlijk in rekening gebracht kunnen worden, valt het voorlopig aan te bevelen om hier voorzichtig mee om te springen. Tot dusver zijn er te weinig inputgegevens beschikbaar om gekoppelde effecten van beschaduwing, isolatie en evapotranspiratie op een betrouwbare wijze in te rekenen. Gevelgroen heeft bovendien een inherent dynamisch (seizoensgebonden/orientatiegebonden/soortgebonden) karakter dat zich moeilijk laat vatten in de stationaire berekeningsmethode van de epb. Tenslotte geldt vooralsnog de strikte eis dat de voor de epb-berekeningen gebruikte parameters binnen een jaar na de oplevering van het gebouw gerealiseerd moeten zijn. Een eerste stap richting integratie bestaat uit een uitgebreidere karakterisering van groene gevels en hun eigenschappen en het opzetten van dynamische simulatiemodellen.

Zien groene gebouwen er onaantrekkelijk uit in de winter?

Dat is een kwestie van persoonlijke smaak. Bij het toepassen van groene wanden kunnen planten worden gebruikt die in de herfst hun bladeren laten vallen of kan u kiezen voor groenblijvende soorten. Wintergroene planten kunnen er in de winter aantrekkelijk uitzien, maar niet wintergroene types kunnen net de seizoensgebondenheid van de natuur weerspiegelen. Informeer u altijd goed over het uitzicht dat u wilt bereiken. De referenties op deze website en de tabel met plantensoorten kunnen daarbij van pas komen.

Is er voor het onderhoud een gespecialiseerde firma nodig? Hoe frequent dient dit te gebeuren en welke kostprijs gaat ermee gepaard?

Er kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen (1) grondgebonden systemen en (2) gevelgebonden systemen of Living Wall Systems. (1) Bij grondgebonden systemen staan de planten in de volle grond met veel ruimte voor hun wortels. Deze staan in voor de opname van water en voedingsstoffen. Door de afwezigheid van de nood aan een irrigatiesysteem en een zeer geringe behoefte aan bemesting, vergen deze systemen naast periodieke snoei weinig onderhoud. Een groeibegrenzing kan soelaas bieden om te vermijden dat klimop of wingerd bouwdelen, zoals een dakrand, overgroeit. (2) Gevelgebonden systemen, waarin planten een beperkte wortelruimte hebben (in bakken, textiel, rotswol…), zijn fragieler en hebben meer opvolging nodig. Ze dienen afhankelijk van het type systeem enkel keren per jaar gesnoeid te worden, voorzien te worden van nieuwe planten, bemesting enzovoort. De beregeningsunit en sturingen dienen ook onderhouden te worden. Belangrijke kanttekening: De onderhoudskost van gevelgebonden systemen zal hoger liggen dan die van grondgebonden systemen door een meer complexe opbouw, nood aan sturing enz.. Net door die andere opbouw bieden gevelgebonden systemen echter andere voordelen dan hun grondgebonden tegenhangers die in acht genomen moeten worden bij de keuze van een systeem.

Op welke termijn mag ik een dichtgegroeide installatie verwachten?

Hierbij spelen veel variabelen een rol. Dit hangt af van de keuze grondgebonden/gevelgebonden, het gekozen systeem en het gebruikte plantmateriaal, maar ook van oriëntatie, onderhoud enz. Laat u goed informeren en vraag referenties voordat u gevelgroen laat plaatsen.

Wat met de milieu impact van groene wanden?

Antwoord.

Hebben groene wanden veel water nodig voor irrigatie?

Antwoord.

Wat met regelgeving en subsidies?

Antwoord.