Werkpakketten

Werkplan

Werkplan 2

Werkpakketten in detail

Werkpakket 1

Het doel van dit werkpakket is om een beter inzicht te krijgen in de reeds bestaande systemen en waar dat deze aangepast en/of verbeterd kunnen worden. Er zal een eerste opdeling gemaakt worden in de systemen om gelijklopende opstellingen te definiëren. Dit zal resulteren in een aantal (6 à 8) typesystemen. De overige werkpakketten zullen zich baseren op de resultaten van dit werkpakket om gericht toegepast onderzoek en optimalisatie uit te voeren naar deze geselecteerde systemen.

Werkpakket 2

In dit werkpakket zullen de systemen geselecteerd in WP 1 op een aantal vlakken nader bekeken worden en, indien van toepassing, geoptimaliseerd worden. De onderwerpen die onder de loep genomen worden situeren zich op het vlak van luchtkwaliteit en – zuivering, thermische en hygrothermische effecten op het gebouw (evaporatieve koeling), waterverbruik en hergebruik en akoestische eigenschappen. Verder zal gekeken worden welke planten en substraten best geschikt zijn voor deze toepassing, hoe deze voorgekweekt, aangepland en gevoed worden, om enerzijds de positieve effecten te optimaliseren en anderzijds tot een duurzame oplossing te komen. Er wordt ook gekeken hoe het geheel onderhouden moet worden. Er zal ook aandacht besteed worden aan de constructieve aspecten (stabiliteit, windweerstand, onderhoud en duurzaamheid van de onderdelen) en het brandgedrag (brandreactie van de groene wand). Voor enkele van de geselecteerde typesystemen zal bovendien een levenscyclusanalyse (LCA) en kostenanalyse (LCC) worden uitgevoerd waarin zal worden nagegaan welke fasen en onderdelen het meest milieubelastend zijn en welke de kosten zijn die hieraan verbonden zijn. De bedoeling is een optimalisatie van het systeem en een bewuste keuze van de componenten die deze aspecten in rekening brengen. Daarnaast is er ook ruimte voor innovatieve systemen en onderdelen om de karakteristieken en de duurzaamheid van de systemen te optimaliseren.

Er zal ook veel aandacht besteed worden aan demonstratie en adviezen voor kennisoverdracht naar de sector.

Al deze aspecten zullen bekeken worden voor groene gevels (direct en indirect), Living Wall Systems en interieurtoepassingen.

Werkpakket 3

Het doel van dit werkpakket is om de verworven informatie uit de andere werkpakketten te toetsen aan de werkelijkheid en om te kijken waar er eventueel bijgestuurd kan worden. Het opstarten, opvolgen en monitoring van cases met kennis van zaken zorgt voor een beter inzicht in de verschillende soorten systemen. De cases worden gekozen in samenspraak met de gebruikersgroep en de partners.

Werkpakket 4

De hoofddoelstelling van dit werkpakket is de kennisoverdracht naar de doelgroep, op maat van de verschillende subgroepen en van de leden van de projectpartners. De acties moeten ook de toepassing faciliteren, en een stimulans zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

In algemene termen moeten de valorisatieacties de techniek beter bekend maken, beter begrepen maken en positief in het daglicht stellen (vooroordelen wegwerken). Ze moeten ook de belangstelling bestendigen en vergroten, door regelmatig te communiceren over ontwikkelingen en wervende cases.