Proeftuin Energie

In de virtuele proeftuin energie wordt op basis van de kennis verzameld in het gericht literatuuronderzoek en de meetresultaten uit de proeftuin hygrothermie nagegaan wat de noodzaak en haalbaarheid is van het integreren van effecten van groene gevels in software ter bepaling van de energieprestatie van gebouwen (EPB en/of EPC). Gedetailleerde dynamische simulatiemodellen die bezonning, beschaduwing en warmtetransport binnen bouwdelen in rekening brengen worden ingezet om te kwantificeren in welke mate grondgebonden en niet grondgebonden groene gevels kunnen bijdragen in het halen van de energiedoelstellingen op gebouwniveau.