Kostprijs & Milieu-impact

Groene Gevels

De kostprijs voor het installeren van een groene gevel met klimhulp bedraagt 50 – 200 euro/m². Voor het onderhoud moet u rekenen op +- 10 – 25 euro/m² per jaar.

Groene gevels zonder klimhulp zijn milieuvriendelijker dan groene gevels met klimhulp. Bij groene gevels met klimhulp is de milieu-impact rechtstreeks gelinkt aan de hoeveelheid metaal die wordt gebruikt. Indien uw project het toelaat om een houten of bamboe klimhulp te gebruiken, dan is dit vaak een meer milieuvriendelijke oplossing.

Living Wall Systems

De kostprijs voor een Living Wall System kan sterk variëren en wordt geschat op +- 300 – 1.000 euro/m² installatiekost (inclusief onderhoud voor één jaar). Na het eerste jaar komen hier jaarlijks terugkerende onderhoudskosten bij. Onderhoud dient minstens éénmaal per jaar te gebeuren, maar het is aan te bevelen om vaker een inspectie te laten uitvoeren om de goede werking van uw systeem te controleren. Op deze manier kunnen een vroegtijdige uitval van planten en componenten en de daarmee gepaard gaande vervangings- en herstellingskosten worden vermeden.

Om de totale kost van een LWS systeem te berekenen wordt er gebruik gemaakt van een levenscycluskost analyse (LCCA). Hier worden de kosten van het product over de hele levensduur berekend, inclusief installatiekost, gebruikskost, onderhoudskost, afbraakkost, enz gedurende een bepaalde periode. De totale kost wordt momenteel geschat tussen de 1.300 en 1.800 euro/m², uitgaande van een levensduur van 20 jaar.

Door de complexe opbouw van Living Wall Systems is hun milieu-impact niet eenvoudig te bepalen. Gelukkig bestaat er een manier om deze impact toch objectief te berekenen. Met behulp van een levenscyclus analyse (LCA) kunnen de milieueffecten van een product of dienst over de ganse levenscyclus worden bepaald van productie tot recyclage. Hoewel verschillende studies concluderen dat LWS geen milieuvriendelijke optie zijn, dient dit genuanceerd te worden. Om een LCA analyse op een correcte manier uit te voeren is immers zeer veel gedetailleerde data nodig, zowel over de opbouw van systemen als over hun voor- en nadelen. Hoewel de opbouw van een systeem meestal bekend is en accuraat in rekening kan worden gebracht in studies is dit voor de voordelen niet zo, omdat deze moeilijk kwantificeerbaar zijn. Deze voordelen (thermische bufferende werking, geluidsdemping, fijnstof afvang, verhoging van de biodiversiteit, positieve invloed op de mentale gezondheid, … ) worden daarom haast nooit in rekening gebracht, wat resulteert in scheve vergelijkingen. Wat wel met zekerheid kan worden gesteld, is dat de milieu-impact van Living Wall Systems haast altijd groter zal zijn dan die van grondgebonden systemen, omwille van het hogere materiaalgebruik en de nood aan irrigatie.

Extra info LCA/LCC Living Wall Systems

Onderstaande figuren tonen de milieuimpact van 5 verschillende LWS. De impact is weergegeven per levenscyclusfase (productie, gebruik, onderhoud en end of life) en als totale impact. De twee figuren beschouwen dezelfde systemen via een andere life cycle impact assessment methodologie, zijnde ‘GWP 100a’ en ‘ReCiPe single score endpoint’. De GWP (global warming potential) 100a, opgesteld door het IPCC in 2013, kijkt enkel naar de uitstoot van broeikasgassen in CO2 equivalenten. De ReCiPe single score end-point kijkt naast de uitstoot van broeikasgassen, ook naar andere factoren zoals uitstoot van zware metalen naar het milieu, impact op de menselijke gezondheid, ontbossing etc. Al deze factoren worden met behulp van een wegingsfactor verschaald en opgeteld om tot een finale impact te komen.

De figuren tonen dat de productiefase de grootste milieu-impact heeft. De end of life fase heeft voor alle systemen een negatieve impact, wat wil zeggen dat deze fase netto goed is voor het milieu. De reden hiervoor is recyclage van de gebruikte materialen, wat aangeeft dat het bij het ontwerp van LWS essentieel is om zoveel mogelijk hergebruik of recyclage mogelijk te maken aan het einde van de nuttige levensduur, om de totale levenscyclus impact te beperken.

Opmerking: De geleverde voordelen van de LWS systemen zitten niet vervat in deze analyse. Waar nodig werden aannames gemaakt door gebrek aan data en/of modellen. Er werd een grote nood geïdentificeerd aan betere modellen om de positieve impacts van gevelgroen te voorspellen en aan het invullen van leemtes in de beschikbare datasets om een correcter beeld te krijgen van de totale impact.

Onderstaand rekenvoorbeeld toont aan dat de berekende milieu-impact van gevelgroen sterk beïnvloed kan worden door het in rekening brengen van co-benefits.

Opgelet! Dit is een illustratief voorbeeld op basis van één case van een woning met een bewoonbare oppervlakte van 150m². Deze werd doorgerekend voor meerdere parametercombinaties met behulp van dynamische energiesimulaties om de impact van de groene gevel op de warmtebehoefte te bepalen. Het isolatieniveau van de gevel, de oriëntatie van het gebouw, de Leaf Area Index en de substraatdikte werden hierbij gevarieerd. Merk op dat hoewel uit de grafiek blijkt dat het in rekening brengen van cobenefits een grote impact kan hebben in specifieke situaties (kolom 1 vs kolom 2) een groene gevel in geen geval een alternatief kan zijn voor het plaatsen van een degelijke gevelisolatie, (kolom 1 vs kolom 3 & 4)! Isoleer uw gevel dus altijd eerst vooraleer gevelgroen te installeren op een wand die de scheiding vormt tussen een binnen- en een buitenklimaat.